รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเบลเยี่ยม (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

 

 

 

รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ประเทศเบลเยี่ยม  (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

ค่าบริการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเบลเยี่ยม

ราคาท่านละ 13,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ : 

1.รวมค่าบริการของบริษัท

2.รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต 80 ยูโร

3.รวมค่าธรรมเนียมของศูนย์ยื่นวีซ่า TLS และค่าจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จ่ายให้ TLS

4. รวมประกันเดินทางของบริษัท MSIG ระยะเวลาครอบคลุมแผนการเดินทาง แบบ worldwide แผน Easy visa plus

5. รวมแปลเอกสารฟรี 3 หน้า (แปลฟรีสำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม)

 

แต่ราคาไม่รวม  ดังนี้ : 

1.ไม่รวมค่าธรรมเนียมใช้บริการยื่นวีซ่าคิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์นอกเวลาทำการ/หรือใช้บริการห้องพรีเมียมเลาน์  ท่านได้จ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการใช้บริการพิเศษ ท่านจ่ายให้ TLS ในวันยื่นวีซ่า ราคาท่านละ 1,755 บาท)

2.ไม่รวมใบแปลส่วนเกิน จะขอเบิกเงินเพิ่ม (เบื้องต้นมีแปลฟรี 3 หน้ารวมในแพคเกจ หากมีแปลเกินกว่านี้จะขอเบิกเงินเพิ่ม) โดยคิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

3.ไม่รวมค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้บริษัททางแมสเซนเจอร์หรือค่าจัดส่งทางไปรณีย์  ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่า

4. ไม่รวมบริการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ท่านที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าหรือสถานทูต  มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทต่อการไป 1 ครั้ง ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีที่ท่านต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะสถานทูตร้องขอภายหลัง เพราะค่าบริการที่แจ้งไม่ได้บวกเพิ่มบริการส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า

5. ไม่รวมบริการสื่อสารแชทภาษาอังกฤษกับผู้เชิญ (เฉพาะการแชท ไม่มีโทร)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการบริการพิเศษนี้เพิ่มเท่านั้น  

 

บริษัทจะบริการลูกค้าดังนี้ :

1. นัดหมายจองคิววันยื่นวีซ่า

2. กรอกใบสมัคร

3. ส่งเอกสารแปลให้นักแปล

4. ประกันเดินทางครอบคลุมแผนการเดินทาง

5. ทำจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

7. ปริ้นเอกสารให้ท่านดังนี้ ใบนัดหมายสมัครวีซ่า ใบสมัครวีซ่า ใบแปลเอกสาร ประกันเดินทาง ใบจองไฟลท์บิน เอกสารใบเชิญ จดหมายแนะนำตัว

8. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

(บริการสิ้นสุดเมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนแล้วทราบผลวีซ่า)

 

เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า : 

-  การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

-  หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง  เราจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง 

-  ค่าบริการวีซ่าเป็นราคาเหมาจ่าย หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการส่วนใด  ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินส่วนใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

-  หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

- ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า  ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน  ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

- ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม 

- ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

- บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

CONTACT : 

โปรดแจ้งประเทศ/ประเภทวีซ่าที่ท่านต้องการสมัครวีซ่า  

ติดต่อวีซ่า โทร. 063-9155199 (คุณวา)

อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand

 

 

แฟนต่างชาติ-สามีต่างชาติต้องการย้ายมาอยู่ไทย?

 บริการรับยื่นวีซ่าไทย,  เราเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องในการย้ายมาอยู่ไทย โปรดติดต่อเรา

 คลิก http://www.seeyouagain-thailand.com/view.aspx?id=1654

 คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand