รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวีเดน (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

 

รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ประเทศสวีเดน (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

ค่าบริการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวีเดน

ราคาท่านละ 13,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ : 

1.ค่าบริการของบริษัท

2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต 80 ยูโร

3.ค่าธรรมเนียมของศูนย์ยื่นวีซ่า vfs และค่าจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จ่ายให้VFS

4.ประกันเดินทางของบริษัท MSIG ระยะเวลาครอบคลุมแผนการเดินทาง แบบ worldwide แผน Easy visa plus

5.แปลเอกสารฟรี 3 หน้า (แปลฟรีสำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม)  (ใบแปลส่วนเกินจะขอเบิกเงินเพิ่ม ราคาหน้าละ 300 บาท โดยคิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม)

 

ราคาดังกล่าวไม่รวมดังนี้ : 

 1.  ไม่รวมค่าใช้บริการยื่นวีซ่าแบบนัดหมายนอกเวลาทำการ/หรือแบบยื่นในห้อง VIP พรีเมียมเลาน์  ราคาประมาณท่านละ 2,000 บาท ท่านจ่ายกับศูนย์รับยื่นวีซ่าเองโดยตรงในวันสมัครวีซ่า  (จ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการใช้บริการพิเศษนี้)

 2.  ไม่รวมค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้บริษัททางแมสเซนเจอร์หรือค่าจัดส่งทางไปรณีย์ ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่า

 3.  ไม่รวมบริการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ท่านที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าหรือสถานทูต  มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทต่อการไป 1 ครั้ง ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีที่ท่านต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะสถานทูตร้องขอภายหลัง เพราะค่าบริการที่แจ้งไม่ได้บวกเพิ่มบริการส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า

 4. ไม่รวมบริการสื่อสารแชทภาษาอังกฤษกับผู้เชิญ (เฉพาะการแชท ไม่มีโทร)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการบริการพิเศษนี้เพิ่มเท่านั้น  

 5. ไม่รวมใบแปลส่วนเกิน จะขอเบิกเงินเพิ่ม (เบื้องต้นมีแปลฟรี 3 หน้ารวมในแพคเกจ หากมีแปลเกินกว่านี้จะขอเบิกเงินเพิ่ม) โดยคิดค่าแปลส่วนเกินหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

 

บริษัทจะบริการลูกค้าดังนี้ :

1. นัดหมายจองคิววันยื่นวีซ่า

2. กรอกใบสมัคร

3.  ส่งเอกสารแปลให้นักแปล

4.  ประกันเดินทางครอบคลุมแผนการเดินทาง

5. ทำจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

7. ปริ้นเอกสารให้ท่านดังนี้ ใบนัดหมายสมัครวีซ่า ใบสมัครวีซ่า ใบแปลเอกสาร ประกันเดินทาง ใบจองไฟลท์บิน เอกสารใบเชิญ จดหมายแนะนำตัว

8. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

(บริการสิ้นสุดเมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนแล้วทราบผลวีซ่า)

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า : 

-  การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

-  หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง  เราจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง 

-  ค่าบริการวีซ่าเป็นราคาเหมาจ่าย หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการส่วนใด  ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินส่วนใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

-  หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า  ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า  

- ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

-  ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

-  บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

 

CONTACT : 
โทร  : 081-5662214
อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand