รับขอวีซ่าอังกฤษ

 

 วิธีขอวีซ่าอังกฤษ

 

 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าอังกฤษ

 • กรอกเอกสารออนไลน์เท่านั้น www.vfs-uk-th.com
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
 • รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • ประกันภัยการเดินทาง (สามารถตรวจสอบรายละเอียด บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่) 30,000 ยูโร (Travel insurance not Health insurance)
 • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัคร (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน)
 • ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารทางการเงิน เช่น (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมมีการเคลื่อนไหวล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
 • โดยวันที่ออกเอกสารจะต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation) เอกสารจะต้องระบุ ชื่อสายการบินนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลวัน-เวลา เดินทาง เที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสาร ในกรณีผู้สมัครจองผ่านทาง Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง  รวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่เข้าพัก และที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน
 • ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง

 

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ผู้ให้บริการขอวีซ่ามืออาชีพ 

โดย อำภา แก้วแสงธรรม (วา) และทีมงานประสบการณ์ 15 ปี
โทร. 063-9155199
Line : seeyouagainthailand

http://europe4thai.com

http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

  

ค่าบริการ

วีซ่าท่องเที่ยว  ราคา 8,000 บาท/ต่อท่าน  ราคานี้รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูตและของศูนย์ยื่นวีซ่า แต่ไม่รวมค่าแปลหน้าละ 300 บาท

หากมีแปล ขอเบิกเพิ่มภายหลังค่ะ 

 

 

หมายเหตุ : 

 สำหรับลูกค้าที่ทำวีซ่าท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปตั้งแต่จำนวน ท่านขึ้นไป เนื่องจากทางเราเสนอราคาทำวีซ่าเป็นกรุ๊ป

   ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ EMS 

-   โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

 

 ราคาไม่รวม 

1. ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (ถ้ามีแปล)

2. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตและของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่า

แต่มีบางประเทศที่จะลูกค้าต้องทำการชำระล่วงหน้ากับเรา เนื่องจากระบบการสมัครวีซ่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์

3. ค่าประกันการเดินทางของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครวีซ่า 

4. ไม่รวมการออกใบจองโรงแรม/ การออกใบจองตั๋วเครื่องบิน กรณีท่านไม่มีให้เรา (โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม) 


ขั้นตอนการให้บริการ

1.ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2.ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3.ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

4.กรอกใบสมัครวีซ่า

5.ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ (ลูกค้าจ่ายค่าแปลหน้าละ 300 บาทเพิ่มเติม) 

6.ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าประกันเอง) 

7.ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

8.ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

9.ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า