บริการขอวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ

 

บริการขอวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ 


ค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 1-3 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ต่อท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 4-6 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ต่อท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน ท่านขึ้นไป ราคา 1,600 บาท/ต่อท่าน

 

ค่าบริการทำวีซ่าอังกฤษ 

วีซ่าท่องเที่ยวราคาท่านละ 7,500 บาท ราคานี้รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูต แต่ไม่รวมค่าแปลหน้าละ 300

หากมีแปล ขอเบิกเพิ่มเติมค่ะ 

 

หมายเหตุ : 

 สำหรับลูกค้าที่ทำวีซ่าท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปตั้งแต่จำนวน ท่านขึ้นไป เนื่องจากทางเราเสนอราคาทำวีซ่าเป็นกรุ๊ป

   ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ EMS 

-   โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

 

 ราคาไม่รวม 

1. ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (ถ้ามีแปล)

2. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตและของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่า

แต่มีบางประเทศที่จะลูกค้าต้องทำการชำระล่วงหน้ากับเรา เนื่องจากระบบการสมัครวีซ่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์

3. ค่าประกันการเดินทางของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครวีซ่า

4. ไม่รวมการออกใบจองโรงแรม/ การออกใบจองตั๋วเครื่องบิน กรณีท่านไม่มีให้เรา (โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม) 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2. จองคิววีซ่าและให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3. ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

4. กรอกใบสมัครวีซ่า

5. ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ (ลูกค้าจ่ายค่าแปลหน้าละ 300 บาทเพิ่มเติม) 

6. ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าประกันเอง) 

7. ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

8. ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

9. ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

คลิกสั่งทำวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ

อำภา  แก้วแสงธรรม (วาวา)  

Marketing & Promotion Manager : See You Again Co.,Ltd. (Thailand)

email : va.seeyouagain@gmail.com

mobile phone : 063-915-5199

LINE ID : seeyouagainthailand

 

"วาวา" รับทำวีซ่า

 

https://www.youtube.com/watch?v=AP8MI6TSa5U&t=36s

 รับทำวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUyfYD4gmtQ

ขั้นตอนสั่งจ้างทำวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfTIh6Y1Rhg

คำถามที่พบบ่อยในการขอวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOH454h3d9c&t=32s

ข้อควรระวังในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkaL_oipLjc

นัดหมายก่อนวันทำวีซ่าโดยวาวา 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDNY0CGRodk

การเตรียมตัวผ่านด่าน ตม. หลังได้วีซ่าเชงเก้น