วิธีขอวีซ่าเช็ก

 

วิธีขอวีซ่าเช็ก (CZECH REPUBLIC) วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก

 

 

เอกสารที่ทางเราเตรียมให้ท่าน 
แผนการณ์เดินทาง เส้นทางทัวร์ ซึ่งเป็นใบจองรถเช่าในตัว (เอกสารต้องปริ้นต์คนละชุด)
ใบจองโรงแรมทุกแห่ง (เอกสารต้องปริ้นต์คนละชุด)  

 เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเอง

ขอคิววีซ่าด้วยตัวท่านเอง : ควรรีบดำเนินการเรื่องจอคิววีซ่าแต่เนิ่นๆ หรือให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะแน่นมาก

สามารถสมัครวีซ่าเช็ก ตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS CZECH REPUBLIC ที่เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/czechrepublic/thailand/thai/

 

ทำประกันการเดินทางรายบุคคลแบบ worldwide ให้ซื้อจำนวนวันครอบคลุมตั้งแต่วันที่บินออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่บินกลับถึงประเทศไทย ให้ซื้อแบบมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนจำนวน 2 ล้านบาท

ประกันเดินทางทำได้ที่

Rattaporn (ปุ้กกี้)
AXA Insurance Thailand
Tel .: +66 2 118 8000 ext 8234.
Fax +66 2 679 8278
Mobile: +66 81 926 4010
rattaporn.ch@axa.co.th
(บอกว่า ทริปของ see you again หริ่นค่ะ)

 

รายการเอกสาร

 • ใบจองตั๋วเครื่องบินภาษาอังกฤษ ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ เป็นแต่เพียงใบจองก็พอ หากวีซ่าผ่านแล้ว จึงต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแสดงแก่สถานทูต ณ วันที่ไปรับวีซ่า
 • แบบฟอร์มกรอกคำร้องขอวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ของสถานทูตต่างๆ ควรเช็คให้เป็นแบบล่าสุด กรอกด้วยภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้เรียบร้อย เด็กให้ผู้ใหญ่กรอกแทน และพ่อแม่เป็นผู้เซ็นต์แทนได้เลย
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 c.m. x 4.5 c.m. จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่น) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น รูปใบแรก ติดที่แบบฟอร์มขอวีซ่า รูปใบที่สอง ใช้คลิปแนบไปกับแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ด้านหลังรูป เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขพาสปอร์ต (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเล่มจริงที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กำหนดออกจากประเทศปลายทางหรือวันสุดท้ายที่บินกลับไทย) หากมีเล่มเก่า ควรเอาไปด้วย และให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 2 ใบและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง, หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นมาแล้วในรอบ 3 ปี ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นประกอบด้วย
 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร / กรณีเด็กต่ำกว่า 6 ปี ใช้สูติบัตรหรือบัตรประชาชน / วันไปยื่น เด็กไม่ต้องไป พ่อแม่สามารถกรอกและเซ็นต์แบบฟอร์ม รวมทั้งขอวีซ่าแทนได้เลย (สำเนาบัตรบัตรประชาชน ไม่ต้องแปล) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องแปลทะเบียนบ้าน แต่ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี ไม่ต้องแปลทะเบียนบ้าน) 
 • สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร เนื่องจากให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้สปอนเซอร์ จะต้องทำการแปลสูติบัตร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์กับบิดามารดา (ในวันยื่นวีซ่า จะต้องถือสูติบัตรตัวจริงไปด้วย) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล, สูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 • หลักฐานการเงิน ใช้บัญชีส่วนตัวประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีบริษัท, บัญชีเงินฝากประจำ หรือกระแสรายวัน โดยจะต้องใช้ทั้ง 2 อย่าง คือ
   • 1. หนังสือรับรองบัญชีภาษาอังกฤษเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า
   • 2. สเตดเม้นท์ธนาคารภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า มีวงเงินเพียงพอสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ เช่น 50,000 - 300,000 บาท/ท่าน แล้วแต่ทริปที่เดินทางมากหรือน้อยวัน (ในวันทำวีซ่า ให้ถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่อัพเดตยอดเงินคงเหลือล่าสุดติดมาด้วย เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู)
 • กรณีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ครอบครัว / บุตร / คู่สมรส: ให้เจ้าของบัญชีหลัก ที่เป็นสปอนเซอร์ พิมพ์หนังสือรับรองเป็นผู้ sponsor เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองว่าจะเป็นผู้สปอร์นเซอร์การเดินทาง ระบุความสัมพันธ์ และแนบสำเนาหลักฐานการเงิน 2 อย่างของผู้สปอนเซอร์ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถานทูต) - - อย่าลืมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่สปอนเซอร์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมกับแนบเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ เช่น ใบสมรส หรือทะเบียนบ้าน - - กรณีสมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียน ให้ยื่นสูติบัตรลูก หรือให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และเซ็นต์ชื่อในหนังสือทั้งสองท่าน
 • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง วันเริ่มต้นทำงาน วันลา (เพื่อแสดงว่าเราจะกลับมาทำงานตามเดิม) และประทับตราบริษัท ไม่ต้องรับรองคำแปลที่สถานกงสุล  
 • กรณีเจ้าของกิจการแนบใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท (หนังสือรับรองบริษัท ใช้ฉบับจริงเท่านั้น ใช้เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อกรรมการบริษัท เอกสารพึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 • กรณีเกษียณอายุ แสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง
 • กรณีข้าราชการ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง
 • กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาภาษาอังกฤษฉบับจริง  
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทะเบียนหุ้น /รูปถ่ายร้านค้า 
 • กรณีเป็นแม่บ้าน ไม่มีที่มาของรายได้ ให้ใช้สำเนาหลักฐานการเงินของสามียื่นแทนหลักฐานการเงินของตัวเอง พร้อมแนบจดหมาย sponspr ภาษาอังกฤษจากสามีที่แจ้งจะรับรองค่าใช้จ่ายภรรยา พร้อมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของสามี และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ยื่นสูติบัตรของลูกหรือทะเบียนบ้านของลูกแทน เพราะจะมีชื่อบิดากับมารดาในเอกสารของลูก (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) / ผู้สปอนเซอร์อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกใบ 

 

วิธีรับเล่มพาสปอร์ตแทน หลังจากวีซ่าออกแล้ว

ใบมอบฉันทะกรณีให้ผู้อื่นไปรับแทน / เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ค่ะ

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ เซ็นต์สำเนารับรองเอกสารให้ถูกต้อง / วันไปรับ เจ้าหน้าที่อาจขอดูบัตรประชาชนจริงของผู้รับ ให้เตรียมไปด้วย
 2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตที่ได้รับตอนยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นหลักฐานวันมารับเล่มวีซ่า
 3. ทุกท่าน ต้องทำแยกคนละ 1 ชุด ห้ามรวมกัน

 


 

รับทำวีซ่าประเทศเช็ก

 ค่าบริการวีซ่าเช็ก/วีซ่าท่องเที่ยว 

 ราคาท่านละ 2,850 บาท  ราคานี้ลูกค้าทำใบจองที่พักทุกคืนเอง โดยลูกค้าส่งไฟล์เอกสารใบจองให้ (หากลูกค้าจองทัวร์กับบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีใบโปรแกรมเที่ยวและใบจองที่พักทุกคืนให้ยื่นวีซ่า)  แต่หากลูกค้าเที่ยวเองไม่ได้ไปกับทัวร์ บริษัทจะจัดทำไฟล์เอกสารแพลนการเดินทางให้ท่าน  ท่านไม่ต้องพิมพ์เอกสารเอง แต่บริษัทจะทำเอกสารอิงตามแพลนเที่ยวจริงของลูกค้า โดยอิงข้อมูลจากใบจองโรงแรมที่ลูกค้าส่งให้

 

 ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมราคาดังนี้

 1. ไม่รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูตกับค่าบริการต่างๆ ทั้งหมดของศูนย์ยื่นวีซ่า VFSกับค่าจัดส่งพาสปอร์ตกลับไปที่บ้านลูกค้าทางไปรษณีย์ รวมทั้งหมดประมาณท่านละ 4,200 บาท โดยลูกค้าจ่ายเองโดยตรงในวันสมัครวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่า

 2. ไม่รวมค่าแปลเอกสาร หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่มเติม เบื้องต้นลูกค้าสามารถลองขอคัดเอกสารภาษาอังกฤษกับหน่วยงานราชการก่อนนะคะ หลังจากได้เอกสารจากลูกค้าเราจะแจ้งค่าแปลและลูกค้าโปรดโอนเงินเพิ่ม คิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

 3. ไม่รวมค่าประกันการเดินทางของบริษัทแอกซ่า ราคาประกันลูกค้าจ่ายตามจริง ลูกค้าโอนเงินเพิ่ม ราคาตามแผนประกันที่ส่งให้เลือกค่ะ หากต้องการให้ซื้อให้โปรดแจ้ง

 4. ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองบริษัท หากต้องการให้คัดหนังสือรับรองบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีค่าบริการใบละ 400 บาท (ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ฯ) หากต้องการบริการนี้ โปรดแจ้งล่วงหน้า

 5. ไม่รวมค่าถ่ายรูปสำหรับกรณีลูกค้าเลือกมาถ่ายที่ VFS ในวันสมัครวีซ่า ลูกค้าจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ถ่ายรูป ราคา 250 บาท

 6. ไม่รวมค่าใช้บริการยื่นวีซ่าแบบนัดหมายนอกเวลาทำการ/แบบยื่นในห้อง VIP พรีเมียมเลาน์  ราคาประมาณท่านละ 2,000 บาท ท่านจ่ายกับศูนย์รับยื่นวีซ่าเองโดยตรงในวันสมัครวีซ่า  (จ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการใช้บริการพิเศษนี้)

 7.  ไม่รวมค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้บริษัททางแมสเซนเจอร์หรือค่าจัดส่งทางไปรณีย์ ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่า

 8.  ไม่รวมบริการทำจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการยื่นจดหมายแนะนำตัว มีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท เนื่องจากสถานทูตไม่บังคับยื่นเอกสารจดหมายแนะนำตัว แต่หากท่านต้องการยื่น โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้าเพื่อจัดทำเอกสารให้แก่ท่าน

 9.  ไม่รวมบริการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ท่านที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าหรือสถานทูต มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทต่อการไป 1 ครั้ง ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีที่ท่านต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะสถานทูตร้องขอภายหลัง เพราะค่าบริการที่แจ้งไม่ได้บวกเพิ่มบริการส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า

 10. ไม่รวมบริการทำจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อชี้แจงงานและรายได้กรณีท่านทำอาชีพอิสระ โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้าเพื่อจัดทำเอกสารให้แก่ท่าน มีค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 บาท เพราะค่าบริการวีซ่าไม่ได้บวกเพิ่มบริการส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า

 

 งานบริการวีซ่า บริการท่านดังนี้ : 

 1. นัดหมายจองคิววันยื่นวีซ่า

 2. กรอกใบสมัคร 

 3. ประสานงานส่งเอกสารให้นักแปล หากมีแปลเอกสาร (แต่ลูกค้าโอนเงินค่าแปลให้เพิ่ม หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่ม)

 4. ประสานงานซื้อประกันเดินทางให้ ราคาประกันลูกค้าจ่ายตามจริง แต่ลูกค้าโอนเงินเพิ่ม ราคาตามแผนประกันที่ส่งให้เลือก

 5. ทำเอกสารแผนการท่องเที่ยว โดยอิงจากแพลนเที่ยวจริงและใบจองโรงแรมของลูกค้า 

 6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

 7. ปริ้นเอกสารให้ท่านดังนี้ ใบนัดหมายสมัครวีซ่า ใบสมัครวีซ่า ใบแปลเอกสาร ประกันเดินทาง ใบจองไฟลท์บิน ใบจองโรงแรมทุกคืน เอกสารแผนการท่องเที่ยว

 8. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 -ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

  -ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือตรวจสอบว่าประเทศนั้น/ประเภทวีซ่านั้นเปิดให้สมัครวีซ่านั้นหรือไม่และช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า แต่การได้วีซ่าและจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศและเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเตรียมเอกสารเพื่อให้ ตม.ตรวจสอบในการเข้าประเทศ

 - หากท่านทำวีซ่าไปแล้ว แต่ประเทศปลายทางเปลี่ยนแปลงนโยบายเข้าประเทศ ทำให้ท่านไม่สามารถใช้วีซ่าเข้าประเทศได้ ท่านจะต้องรับทราบความเสี่ยงและยินยอมความเสี่ยงนั้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

CONTACT : 
อำภา  (วา)
โทร  : 063-915-5199
อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand