ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (AUT019) สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย (7 วัน 6 คืน)

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค - ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) - สะพานชาร์ล - คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) -เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) - ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers - เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ - วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์ 

ราคาแลนด์สำหรับ เอเย่นต์ทัวร์เมืองไทยเท่านั้น ราคาพิเศษ ไม่มี Tour Leader ท่านจัดมาเอง ราคาขายส่ง ไม่ใช่ขายปลีก (หากกรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน ราคาบวกเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท)


จัดโดย Bainbridge Bay s. r. o. (Europe) บริษัททัวร์ของคนไทยในกรุงปราก
Tour Identification Number: 26137305 Registered at Municipal Court in Prague: 26137305


Land Czech - Austria 7 days

Day 1 - Prague

Day 2 - Karlovy Vary - Prague

Day 3 - Cesky Budejovice - Cesky Krumlov

Day 4 - Linz - Salzburg

Day 5 - Hallstatt - Salzburg

Day 6 - Vienna

Day 7 - Vienna 

1  กรุงปราก 

07.30 น. ถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านตรวจคน

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว…

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกรุงปราก ชมเมือง กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค (รับประทานอาหารเป็น Snack Box บนรถ) ท่านจะได้สัมผัสเมืองปารีสแห่งตะวันออก ชมปราสาทปร๊าก เพื่อเข้าชมความงดงามของปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวเชคโกสโลวาเกีย (ชื่อในอดีต)

ท่านจะได้ชมวิหารต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณปราสาทพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าตื่นเต้น

นำท่านย่ำเท้าบนอดีตตรอกหมู่บ้านช่างทองซึ่งไม่มีบ้านเลขที่หากแต่ใช้สัญลักษณ์แทน ต่อด้วยนำท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาร์ล ซึ่งสะพานอันเก่าแก่ของชาวเช็คและยุโรปบนสะพานประดับเป็นรูปนักบุญ 26 องค์ เรียงรายอย่างสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าชมความเก่าแก่และคลาสสิคของโบสถ์ยิว, ชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส, วิหารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และเฝ้ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีอายุ 600 ปี ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว2  ปร๊าก - คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. ออกเดินทางสู่ คาร์โลวีวารี่ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม เดินทางถึง คาโลวีวารี่ เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์มีแม่น้ำเท๊ปปล้า (TEPLA) หล่อเลี้ยงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซึ่งหลากหลายไปด้วยสถาปัตยกรรม ชมโบสถ์เล็ก ๆ ประจำเมืองคาร์โลวีวารี่ และสัญลักษณ์ของเมืองที่บริเวณหน้าโบสถ์แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ และท่านจะได้มีโอกาสชิมน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงด้วยถ้วยพิเศษ

หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามและปลอดมลพิษและที่เมืองนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งสำหรับบุคคลชั้นนำที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศที่เมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองอันแสนน่ารักแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น เดินทางไปกรุงปราก นำท่านชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาว ปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหาร เก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น

ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง

จากนั้นเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน - ไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว3  ปร๊าก - เชสแก บูเยโยวิสเซ่ - เชสกี้ คลุมล๊อฟ (มรดกโลก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.ออกเดินทางสู่ เชสแก บูเยโยวิสเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองแห่งศูนย์กลางการค้า และคมนาคม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเบียร์พื้นเมือง “บุดไวเซอร์” ที่ดังระดับโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์เมืองพิวเซ่น (พร้อมเครื่องดื่ม) อาหารพื้นเมือง พิเศษเมนูขาหมู

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ คลุมล๊อฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม คุมล๊อฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค.ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศออสเตรียและเยอรมันด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศให้เมืองคุมล๊อฟเป็นเมืองมรดกโลก

นำท่านเข้าชม ปราสาทคลุมล๊อฟ ปราสาทเก่าในยุคกลางอบอวนไปด้วยเรื่องราวของเหล่านักรบอัศวินซึ่งเป็นปราสาทที่สวยงามยิ่ง และเป็นมรดกโลกซึ่งสร้างเมื่อ ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้มีเวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งนี้โดยรอบ หรืออาจจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีอยู่มากมายสองข้างทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

4  เชสกี้ คลุมล๊อฟ - ซาร์ลบวร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าดานูบ

นําท่านชมเขตเมืองเก่าที่งดงามด้วยอาคารเก่าแก่ในศิลปะแบบบาร็อคและรอคโคโค นําชมจัตุรัสHauptplatzกลางกรุง และมีขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 220 เมตร ใหญ่ที่สุดของยุโรปกลาง ชมเสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล”(Dreifaltigkeitssaule) สูง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างในสไตล์โกธิคในต้นศตวรร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ซาร์ลบวร์ก

ความหมายของเมืองซาลซ์บูร์กนั้นหมายถึงปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อันเนื่องมาจาก ณ ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยเหมืองเกลือซึ่งเมื่อสมัยยุคกลางนั้น เกลือมีค่ามากเสียกว่าทองคำด้วยซ้ำไป จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความกินดีอยู่ดีเข้าขั้น

นำท่านชมป้อมโฮเฮนซาลซ์บูร์ก (Festung Hohensalzburg) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำนาจทางโลกของอาร์ชบิชอปเกบฮาร์ด ( Erzbischof Gebhard) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 เพื่อเป็นที่พำนักหลวงและป้องกันข้าศึก แต่มาสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1681 ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นป้อมปราการซึ่งหลงเหลือความสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีตำหนักใหญ่ คุกใต้ดิน ห้องทรมานนักโทษ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเตาผิงที่ปูด้วยกระเบื้องที่มีความทนทานมาตั้งแต่ปี 1501 ที่ตั้งอยู่ในห้องทอง ( Golden room ) และในห้องยังมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลอีกด้วย ตั้งแต่แรกเมื่อไปถึงซาลซ์บูร์กนั้น เราไม่มีทางพลาดความยิ่งใหญ่และสง่างามของป้อมปราการนี้อย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมองเห็นได้แต่ไกล

ตอนเย็น อิสระช้อปปิ้ง ถนนสายหลักของเมือง ถนนเกไทรเดร้( Getreidegasse) เป็นถนนสายเล็กที่มีความงดงามมาก เพราะบ้านเรือนสองฝั่งถนนจะเป็นอาคารโบราณสไตล์เรเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนต้น จึงทำให้สถาปัตยกรรมที่เราเห็นนั้นมีความอลังการด้วยรายละเอียดมากมาย แต่ที่น่ารักเป็นที่สุดก็คือ ป้ายของร้านค้าที่ถนนสายนี้จะได้รับการบรรจงสร้างจากเหล็กดัดเป็นรูปทรงที่ไม่ซ้ำแบบกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

5 ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 fingers - ซาร์ลบวร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์ชตัทท์นั้นตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ประหนึ่งดังผู้พิทักษ์ปกป้องเมืองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆทั้งปวง ที่ด้านหน้า มีทะเลสาบสุดสวยที่น้ำใสแจ๋วราวกับกระจก Hallstatter See ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut)

ความน่ามหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือ ภาพสะท้อนของเมืองและเทือกเขาแอลป์ที่ปรากฏอยู่บนผืนน้ำยามเมื่อลมสงบนั้น มันช่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจในความงดงาม เสมือนว่าเรากำลังยืนอยู่ ณ เบื้องหน้าของเมืองแห่งสวรรค์ก็ไม่ปาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาเทร้าซ์

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ขึ้นทางด้าน Sladming ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศออสเตรีย นำท่านขึ้นชมวิว บนเขา ณ 5 fingers หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ซาร์ลบวร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร อาหาพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

 

6 ซาร์ลบวร์ก - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครที่มีอดีตอันยิ่งใหญ่และยาวนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายในพระราชวังที่เปิดห้องต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมทั้ง 2โซน ได้แก่ โซนแรกเป็นห้องต่างๆ ของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของพระราชินีอลิซาเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงามเป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาท

ในโซนที่สองได้แก่ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระราชวังแวซายน์ของฝรั่งเศส มีการประดับประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่ต้องทำบนเรือ เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส พระธิดาของพระราชินีมาเรียเทเรซ่า ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และห้องอื่นๆอีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหนึ่งที่จิตรกรได้วาดให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในห้องสายตาของรูปและเท้าด้านซ้าย จะจับจ้องและชี้มาที่ตัวท่าน

จากนั้น นำท่านชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ (Opera House) มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์คาปูซินส์ ย่านธุรกิจการค้า สภาผู้แทน ศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัย ชมสวน STADT PARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ “Mariahilfer Stra?e”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หมู่บ้านร้านท้องถิ่นแบบออสเตรีย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

7  เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Parndof Outlet 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ท่านสู่ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย

ท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวังสะพานอาพัทเนินเขามหาปราสาทอันเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเป็นมหาอำนาจของอาณาจักรออตโตร - ฮังกาเรียนในอดีตนำท่าน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมอย่างจุใจ ณ ย่าน ถนนคาร์ตเนอร์ “K?rntnerstra?e”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ Parndorf Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวทชาท เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งภายในสนามบินราคา

 

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

 

ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

 

1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)